Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

9 juli 2009

Utvecklingspsykopatologi

Att byta skola kan mycket väl påverka ett barns utveckling negativt, men behöver inte göra det, och kan kanske ibland vara något positivt. Bytet i sig är att anse som en stressor eftersom det med stor sannolikhet är en händelse som kräver en betydande social anpassning. Beroende på barnets sårbarhet och riskfaktorer å ena sidan, och på eventuella skyddsfaktorer å den andra kan denna händelse framkalla en känslomässig oro som i sin tur påverkar barnet negativt. Hur stor betydelse de olika faktorerna i denna ekvation får beror också på barnets ålder och den omgivande kulturen.

Om en nyinflyttad förälder förringar de eventuella konsekvenserna av sitt barns skolbyte, bör man först och främst slå fast att förändringen är en stressfaktor. Sedan bör man tillsammans med föräldern gå igenom eventuella sårbarhets- och riskfaktorer på ett diplomatiskt sätt. Vissa av dessa kan man kanske själv som lärare identifiera utifrån sin observation av barnet (t.ex. ett känsligt temperament), och dessa blir därför inte integritetskränkande. Men många kommer att handla om för läraren okända familjeförhållanden och eventuella tillkortakommanden hos föräldrarna. En möjlig strategi är att – om föräldern inte är tillmötesgående – understryka att bristande lyhördhet är en riskfaktor i sig.

Skyddsfaktorer kan lämpligen gås igenom ur ett konstruktivt perspektiv, vilket innebär att man som lärare lyfter fram de faktorer som man tror att familjen kan påverka. Det är t.ex. alltid ett uppbyggligt råd att barn och föräldrar ska vinnlägga sig om ett skapa ett socialt nätverk på sin nya hemort, och att föräldrarna noga ska ge akt på och visa intresse för barnets acklimatisering. Mer känsligt (men tänkbart) är att beröra eventuella kulturella avvikelser som kan försvåra övergången. Att lyfta fram socioekonomiska nackdelar torde inte gynna någon (även om de kan vara viktiga).

Om föräldern är ovillig att acceptera stressituationen kan det också vara olämpligt att fästa vikt vid skyddsfaktorer som är knutna till barnets egenskaper, såsom ett lättsamt temperament: Under en välanpassad yta och en motståndskraftig personlighet kan psykologiska tryck byggas upp under lång tid, för att först långt senare ge upphov till en explosion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar