Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

28 aug. 2014

Rapportmall för Gymnasiearbetet

Rapportmall
för Gymnasiearbetet

”Den hjälper inte mot alla finnar, men den är bra”

Björn Bengtsson 2014-08-28

Använd den här mallen redan från början: när du beskriver din idé (projektplan); när du redovisar hur det går för dig (vid opponeringstillfällen); när du kommunicerar med din handledare; och när du själv läser, tänker, arbetar och för anteckningar under kursens gång. Och för den färdiga rapporten, förstås! (Mallen passar inte perfekt för alla typer av arbeten. Fråga din handledare om du bör ändra något.)

Framsida
Ska följa en speciell mall. Titeln är viktig. Rapporten ska arkiveras.
Abstract
Både på engelska och svenska. Ett stycke som sammanfattar allt, och följer samma struktur som nedan. Tempus viktigt.
Inledning
Oftast utan rubrik! Ska fungera som en tratt.
Bakgrund
Varför är detta ämne intressant och viktigt? Inte bara för dig själv! Hur ser kunskapsläget ut i stort? Viktigt med relevanta referenser! Hur förhåller sig ditt arbete till tidigare forskning?
Syfte
Exakt vad är det du undersöker här och nu, och varför? Hur bidrar du till kunskapsläget?
Hypotes / frågeställning / problemformulering
Hypoteser ska utformas som mycket exakta påståenden, som beskriver vad du tror ska hända innan du gjort ditt experiment. Exempel: ”18-åringar kommer, i genomsnitt, att springa en mil på kortare tid än 15-åringar.” Det är detta du ska undersöka, och kunna svara på, när ditt arbete är genomfört. Innan du presenterar dina hypoteser ska du först ha motiverat dem utifrån kunskapsläget!
Metod / Genomförande
Här beskriver du, under respektive rubrik, så sakligt och detaljerat som möjligt, exakt hur du har gjort för att besvara din hypotes. Läsaren ska kunna upprepa det du gjort, på exakt samma sätt, endast genom att läsa det här avsnittet! Läsaren ska också kunna kritisera ditt tillvägagångssätt och komma med förslag på vad som kan göras bättre. Du och läsarna ska hjälpas åt att redovisa och upptäcka s.k. confounds.
Material
Försökspersoner
Procedur / Tillvägagångssätt
Resultat
Sammanställning av data
Ingen rubrik. Här redovisar du endast sammanställd data och resultatet av olika beräkningar. (Rådata och själva beräkningarna redovisas i bilagor.) Använd tabeller! Tabellerna ska vara numrerade, ha lämplig rubrik och en lämplig kort beskrivning.
Neutral beskrivning
Ingen rubrik. För varje resultat som du presenterar ska du också hjälpa läsaren att plocka ut det viktiga, på ett neutralt sätt. Du ska också koppla resultaten till de inledande hypoteserna och frågeställningarna. Exempel: ”Av tabell 1 framgår att den genomsnittliga tiden för att springa en mil var 57 minuter för 18-åringar och 55 minuter för 15-åringar.”
Diskussion
Tolkning av resultat
Ingen rubrik. Här fortsätter du kopplingen mellan resultaten och de inledande hypoteserna. Blev det som du hade trott? Varför? Varför inte?
Kritik av genomförandet
Ingen rubrik. Oavsett om resultaten blev de förväntade eller inte ska du här vara din egen tuffaste kritiker: Vad kunde (borde) gjorts bättre? Fler försökspersoner? Bättre mätmetoder? Annat material? Annat fokus på undersökningen?
Reliabilitet
Har du mätt på rätt sätt?
Validitet
Har du mätt rätt sak?
Förslag på vidare forskning
Hur bör din forskning följas upp? Koppla till kunskapsläget!
Referenser
Enligt konstens alla regler! Det viktigaste är vilka källor du har använt och hur du anger dem i den löpande texten. Här kommer detaljerna som gör att en intresserad läsare lätt kan bedöma värdet av dessa källor och lätt hitta dem själv.
Bilagor
Namngivna, med rubriker, och refererade i rapportens löpande text. Exempelvis material som du har använt, mätserier, beräkningar, ritningar, programkod, fotografier m.m.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar