Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

13 mars 2009

Skolinspektionen bedömer att...

...skolan på ett mera strukturerat sätt bör använda den tillgängliga statistiken som en av utgångspunkterna i det systematiska kvalitetsarbetet och ur denna statistik identifiera de faktorer som är i behov av åtgärder i syfte att förbättra måluppfyllelsen för eleverna.

...skolan bättre bör följa upp elevernas resultat i samtliga kurser för att undervisningsmål och metoder prövas mot resultaten.

...skolan inte sammanställer och tar till vara på de möjligheter till en rättsäker bedömning och betygssättning som de nationella proven ger.

...skolan bör förbättra sina rutiner för att säkerställa en rättvis och likvärdig betygssättning.

...likabehandlingsplanen inte till alla delar uppfyller de krav som ställs på en sådan plan.

...skolan måste förbättra sitt kvalitetsarbete och göra tydligare kopplingar mellan nationella mål och resultat samt att den årliga utvärderingen måste samordnas och systematiseras.

...kvalitetsredovisningen inte uppfyller förordningens krav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar