Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

28 juni 2016

Bedömning S+ och N+

Innehåll och källor

E

·      Du samlar, sovrar och sammanställer information från minst en relevant källa.
·      Du citerar ordagrant och anger källa.
·      Du tillämpar regler för citat- och referatteknik.
·      Du håller noga isär egna åsikter och information från olika källor.
·      Du formulerar en tes och ger argument som stöd för den.
·      Du redovisar en fullständig materialförteckning.
·      Du diskuterar rimligheten i de resultat du erhållit.

C

·      Du samlar, sovrar och sammanställer information från flera olika relevanta källor.
·      Du refererar objektivt.
·      Du motiverar ditt val av källor.
·      Du resonerar och drar slutsatser utifrån din sammanställning.
·      Du kopplar texten till tidigare moment i kursen eller till andra områden.
·      Du ger egna perspektiv på det du har läst.
·      Du förhåller dig konsekvent till din tes och ger välgrundade argument till stöd för den.
·      Du argumenterar utan motsägelser.
·      Du redogör så tydligt för utförandet av ett experiment att läsaren kan replikera det.
·      Du diskuterar felkällor vid utförande av experiment.

A

·      Du generaliserar, ger illustrerande exempel och nya perspektiv utifrån din sammanställning.
·      Du drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina egna resonemang.
·      Du resonerar med en tydlig röd tråd.
·      Du presenterar och bemöter presumtiva motargument och alternativa förklaringar.
·      Du diskuterar relevanta felkällor, möjliga förbättringar, förslag på nya varianter av experiment samt vidare forskning.
·      Du är lyhörd för, och utgår från, återkoppling från lärare och klasskamrater för att revidera din text eller besvara kritik.


Språk

E

·      Du använder genomgående korrekt stavning och meningsbyggnad.
·      Du använder genomgående ett språk som är lätt att följa och förstå.

C

·      Du formulerar dig genomgående klart och tydligt.
·      Du använder ett varierat språk.
·      Du använder inte vardagsspråk.
·      Du skriver enligt genrens konventioner och stil (rapport, essä, etc.)
·      Du skriver en text som är stimulerande och lärorik för lämplig målgrupp.

A

·      Du formulerar dig effektivt och koncist.
·      Du förmedlar endast relevant information.
·      Du använder ett akademiskt språk.
·      Du använder relevanta termer och begrepp i lämpliga sammanhang.
·      Du utnyttja nyansskillnader i ord med snarlik mening.
·      Du använder ett språk som vidgar läsarens perspektiv.


Disposition

E

·      Du för ett sammanhängande resonemang, där alla viktiga delar (inledning, avslutning m.fl.) finns med och följer på varandra i lämplig ordning.
·      Du följer standard för labbrapporter.
·      Du markerar tydligt din disposition med rubriker eller ”sign posting”
·      Du använder lämplig styckeindelning.

C

·      Du presenterar en redovisning vars delar är lagom långa i förhållande till varandra och till helheten.
·      Du anpassar din disposition till innehållet.
·      Du använder smidiga övergångar mellan olika delar.
·      Du avslutar med en tydlig sammanfattning och slutsats.
·      Du disponerar din redovisning så att innehållet bli lätt att förstå.

A

·      Du väver in eventuella motargument och svar på dessa på ett effektivt och tydligt sätt.
·      Du väver in eventuella alternativa förklaringar på ett effektivt och tydligt sätt.
·      Du väver in egna åsikter på ett lämpligt, effektivt och tydligt sätt.

·      Du disponerar och presenterar din redovisning på ett kreativt och stimulerande sätt som tillför något till innehållet.

Kursplanering S+


vecka
innehåll
34
Introduktion: SNI, varför viktigt, paneldiskussion (se frågor nedan), vetenskapens roll i samhället; anteckna, fundera och blogga (1)
35
Ramverk och mentala verktyg: statistik, retorik, begreppsträning (ex. W.E.I.R.D., diktator-spelet, ekonomi, homo economicus, kultur, rationalitet, psykologi); presentera bedömningsmatris
36
Förberedelser inför föreläsningar: träna på att ställa frågor, material från föreläsare nedan
37
Kick-off: 15/9 Föreläsningar + seminarium; Olle Häggström, Kimmo Eriksson, Anna Persson 
38
Efterarbete, föreläsningar (material från föreläsare) - eget arbetelärarna i U.S.A., blogga (2) om föreläsningarna på kick-off; obligatorisk närvaro på Agnes Wolds föreläsning 22/9 i Föreläsningsföreningens regi, stadsteatern, kvällstid (kvittas mot lektion), blogga (3) även om denna
39
Övergripande spelteori: fångarnas dilemma, evolution, ekonomi, internationell politik, socialpsykologi; ekologi, geografi, politik (Diamond); diskutera bedömningsmatris, självvärdering av de tre första bloggtexterna utifrån denna: blogga (4)
40
UPPLYSNINGEN (Klas) vetenskapshistoria, vetenskapliga revolutionen, utgå från Pers bild, komplettera den, modern kritik av upplysningen, baksidor - även parallellt i Svenska (Åsa) och Historia (Per); Candide, Emile, Robinson Crusoe, dystopier (vårterminen), Klein, Hornborg, Swift, “ett anspråkslöst förslag”
41
Klas och Per ger föreläsningar - filmas ev. som instuderingsmaterial för prov; anteckna!
42
Uppgift: Använda NE, Wikipedia m.fl för att skapa en egen bok med Wikipedia; boken ska ge en koncis och tydlig sammanfattning och kommentar till ett antal begrepp och frågor (se nedan) och användas som personlig förberedelse inför skriftligt prov
43
Ett utkast till det skriftliga provet (begrepp och frågor) delas ut i förhand (välj rätt innehåll i din bok!)
44
Höstlov
45
Skriftligt prov; ev. utse bästa bok (som delas ut till alla) alt. sätta samman bästa bidragen
46
ALLMÄNNINGENS DILEMMA (Klas) - Gruppen deltar i experiment (N+-modul) + genomgång, förklaring
47
Förberedelser, eget experiment med andra fp; 3 pers per grupp, egen twist: bestraffning, gruppsammansättning (olika program!); öppet/slutet… (W.E.I.R.D)
48
Genomförande av experiment + rapportskrivande enligt konstens alla regler...
49
Gruppdiskussion om rapporterna med opponering + övergång till Rockström m.fl.
50
Avslutning: Trädkramaren och teknikoptimisten (posthumanisten) - ev. gruppdiskussion (utgår vid tidsbrist, buffert)
51
Övergång: “Vi och dem” (Ekdal) + Greenes fyra stammar (ev. flytta till efter jullovet)
2
IDEOLOGIER (Per) - föreläsningar, genomgångar av klassiska ideologier (NE temapaket)
3
Fler föreläsningar, film, texter
4
Haidt om moraliska smaklökar + kognitiv dissonans m.m.
5
Medvetandegöra elevernas egna ideologiska läggningar - dramatisering, debatt, rollspel (ev. Richard Hay om att göra en film, ngt grafiskt…)
6
Medvetandegöra elevernas egna ideologiska läggningar - skriftlig reflektion
7
IDENTITETER (Per) - poddradiopromenad (Vetenskapsradion) +  Implicit Attitude Test
8
Sportlov
9
Går det att bygga identiteter på enbart medborgarskapstanken? (Gellner m.m. kan kopplas till upplysning / motupplysning – modernism / postmodernism)
10
Weber; skillnad mellan multi-kultur och mångkultur (gemensamt medborgarskap)
11
Förslag på gruppuppgift: göra en egen IAT eller enkät - ev. lite om statistik och analys, presentation av resultat (ev. Richard Hay om snygg multimediapresentation)
12
Förslag på uppgift: Flyktingpolitik, rasifiering, kvotering, religionsfrihet, m.fl.
13
VETENSKAPENS ROLL I SAMHÄLLET (Björn)
14
Påsklov
15
Gemensamt material; föreläsningar: Russel: En vetenskapsmans försvar för demokratin (Per); Kappel; Fishkin; Druids and Engineers; Bildning (antologi) - anteckna!
16
Alla ska läsa en av Kappels texter + ytterligare en textsamling från lista
17
Förbereda diskussion i grupper om 3-4 elever: Vad handlar mina texter om? Vad anser författarna? Vad anser jag?
18
Gruppdiskussioner (Per, Klas och Björn går runt mellan grupperna och lyssnar)
19
PROJEKT (Björn)
20
Enskilt eller i par. I samråd med lärare välja ett temapaket med material från lista, där innehållet är nivåindelat efter svårighet / omfattning / ambition.
21
Läsa, sammanfatta skriftligt och presentera muntligt. Antingen kortfattad text och 10 minuters miniföreläsningalternativt längre skriftlig reflektion och 3-5 minuters presentation
22
23
Redovisningar
24
Redovisningar
Frågor och begrepp i den inledande paneldiskussionen
 • Varför uppstod Upplysningen?
 • Varför uppstod den just i Europa?
 • Vad innebär Upplysningen - då och nu?
 • Sammanfatta kritiken mot Upplysningen - då och nu!
 • Vad innebär: 1) humanism, 2) sekularism, 3) liberalism, 4) demokrati, 5) den naturvetenskapliga revolutionen, 6) den naturvetenskapliga metoden, 7) empirism, 8) rationalism
 • Vilken betydelse har Upplysningen haft för ovanstående företeelser?
 • Varför behöver alla känna till naturvetenskap?
 • Försvinner magin i tillvaron med naturvetenskapen?
 • Kan moral baseras på vetenskap?
Material och förberedelser inför kick-off
 • Olle Häggström "Nya teknologier och mänsklighetens framtid"

  Nya radikala teknologier inom t.ex. bio-, nano- och IT-området utlovar enorm potential till ekonomisk vinning och förbättrade villkor för mänskligheten. De verkar också föra med sig betydande risker, inklusive risken för mänsklighetens undergång. Hur kan vi genom att agera förutseende bättra på oddsen för ett lyckligt utfall?

  Förberedelsematerial: https://intelligence.org/smarter-than-us

  Uppföljning: AI och existentiell risk


 • Kimmo Eriksson: “Opinionstrender”

  Långa trender i opinionsförändring och hur de kan förstås och förutsägas med hjälp av matematisk modellering och socialpsykologisk teori.

  Förberedelsematerial: Ännu opublicerad vetenskaplig artikel
 • Anna Persson: “Ekologi och stadsplanering”

  Håller kursen Bevarandebiologi i Lund och för studenter i stadsutveckling på Malmö Högskola

  Material: Kursinformation på webben
Egen Wikipedia-bok och skriftligt prov om upplysningen
 • Age of Enlightenment (Wikipedia)
 • Frågor och begrepp från paneldiskussionen