Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

9 juli 2009

Ungdomsårens egocentrism

Ungdomsårens egocentrism bygger till stor del på uppfattningen att den egna personen utgör den medelpunkt kring vilken allting kretsar, oavsett vilken den sociala situationen än må vara. Detta kan i sin tur leda till upplevelsen av att ha allas uppmärksamhet och intresse riktat mot sig. Ett resultat av detta blir att ungdomar ofta utvecklar en mycket stark självmedvetenhet. Föreställningen att de känslor som upplevs, inte tidigare kan ha upplevts lika starkt av någon annan, och därför följaktligen inte heller kan förstås av någon annan, är också vanlig.

Psykologen David Elkind talar om att ungdomar skapar sig sin egen sociala scen, där de inför en inbillad publik alltid står i centrum. Elkind poängterar dock att ungdomars egocentrism inte innebär att de inte skulle kunna sätta sig i hur andra människor tänker och upplever saker, utan snarare att de utgår från att andras intresse för dem är lika stort som det egna intresset.

Som lärare kan det vara viktigt att ha resonemanget kring ungdomsårens egocentrism i åtanke då man i olika undervisningssituationer möter eleven. Läraren måste utgå från att eleven upplever det som att läraren inte kan förstå elevens situation eller sätt att tänka, och att en konsekvens av detta kan bli att eleven upplever sig missförstådd eller orättvist behandlad.

Likaså kan det vara viktigt att tänka på att elevens självmedvetenhet leder till prioriteringar och tankemönster som för den vuxne kan vara svåra att sätta sig in i. Att i en situation där eleven inte är mottaglig för det läraren önskar förmedla, ändå försöka att förmedla sitt budskap, kan vara tämligen lönlöst.

Den inbillade publik som eleven upplever kan till stor del förklara den rädsla som eleven känner inför att ”göra bort sig”, och som många gånger skapar en rädsla hos eleven för att synas, höras eller på annat sätt aktivt behöva deltaga i olika undervisningsmoment. Upprätthållandet av den egna (upplevda) positionen kan alltså ofta prioriteras högre än allt vad läraren önskar förmedla.

Ytterligare en konsekvens av ungdomens egocentrism kan vara att eleven, utifrån sitt eget perspektiv, ständigt ifrågasätter de val och prioriteringar som läraren tvingas göra. Vilket givetvis kan vara ganska så påfrestande och riskerar att utgöra en källa till konflikter. Ännu en källa till konflikter kan vara att den egocentrerade eleven har betydligt lättare för att i olika situationer uppmärksamma sina egna rättigheter än sina skyldigheter.

Lärarens bästa sätt att rusta sig för mötet med den egocentrerade ungdomen torde därför vara att vara väl insatt i de faktiska omständigheter som föreligger, samt att även försöka dra sig till minnes sin egen ungdomstid. Utifrån detta kan läraren sedan, i möjligaste mån, försöka att tillsammans med eleven skapa förståelse för varandras situation.

1 kommentar: