Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

12 juni 2012

Why Smart People Aren't Necessarily Stupid

Research Shows That the Smarter People Are, the More Susceptible They Are to Cognitive Bias

English version below

Att "rå" intelligens snarast förvärrar problemen med bias och meta-bias är kanske inte så förvånande. Inte minst med tanke på den relativa självgodhet som kan följa med medvetenhet om den egna förmågan. För att belysa detta är det ovanligt lämpligt att experimentera just på universitetsstudenter (oklart av vilken sort, dock). Att utbildning i sig inte är någon "frälsare" må väl så vara, men formuleringen är medvetet vald för att förstärka ett defaitistiskt budskap.

Om vi inte trodde att (vissa typer av) utbildning kan hjälpa oss att se klarare på oss själva och på omvärlden, skulle vi lika gärna kunna lägga ned verksamheten helt. Det är ironiskt att Kahnemans självdeklarerade tillkortakommanden tas som intäkt för både intelligensens och (den lämpliga) utbildningens otillräcklighet, då han ju knappast hade varit i stånd att rapportera dessa utan just den förmåga som verkar så ouppnåelig.

Det som i artikeln benämns meta-bias är nära besläktat med det socialpsykologer kallar Fundamental Attribution Error, och med inom-/utomgruppsfenomen. Återigen, om jag inte hade trott att denna kunskap finns - och tillämpas - inom t.ex. juridik, medicin, statsvetenskap m.fl., så hade jag sprungit till skogs för länge sen. Det är för övrigt ganska uppenbart att så är fallet: Annars hade vi väl varit Sverigedemokrater allihop.

Jag kan t.o.m. se paralleller mellan artikelns resonemang och en allmänt kunskapsfientlig och reaktionär politisk rörelse som i Sverige nu senast exemplifieras av regeringens utredning om svenska för invandrare och Folkpartiets integrationspolitiska program. I U.S.A. gör republikanerna sitt bästa för att nedvärdera vetenskap: Kritiskt tänkande är i bästa fall att anse som en kulturyttring vilken man är fri att idka (utan subventioner) så länge man inte lägger sig i rikets, d.v.s. överklassens, angelägenheter.

---

The fact that "raw" intelligence may actually exacerbate problems of bias and meta-bias is perhaps not so surprising given the relative complacency and inflated sense of self-importance that may be associated with admission to the ivy league. To illustrate this, it is unusually apt to experiment on university students. Education may not in itself be a "savior", but this wording is consciously chosen to amplify a defeatist message.

If we did not believe that (certain kinds of) education can help us see ourselves and the world more clearly, we could just as well close down shop completely. It is ironic that Kahneman's self-professed shortcomings are taken to imply the inadequacies of both intellect and (appropriate) education, since he would hardly be able to report them without the very faculties purported to be so unattainable.

"Meta-bias" is closely related to what social psychologists call the Fundamental Attribution Error, and with in-/out-group phenomena. Again, if I did not believe that these phenomena are well-known - and that such knowledge is routinely and successfully applied - in, e.g. law, medicine, political science, etc., I would have run to the hills a long time ago. It is fairly obvious that this is indeed the case: Otherwise we would probably be bigoted members of petty nationalist parties, the lot of us.

One may even draw parallels between the article's sentiment and a reactionary, anti-intellectual political movement, exemplified by the Swedish government's recent official report on language requirements for immigrants, and the Liberal Party's integration policies. In the U.S., Republicans do their best to denigrate science (as opposed to technology): Critical thinking is at best considered a cultural manifestation which you are free to practice (without subsidies) as long as you do not interfere with the affairs of government, i.e. the upper class.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar