Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

15 juni 2012

Manga

Aftonbladet rapporterar om en HD-dom om Manga-teckningar.

Intressant och svårbedömt. Personligen är jag tveksam till HD:s dom och resonemang.
I domen konstateras att teckningarna i och för sig får anses pornografiska och att de föreställer barn. Men det rör sig om fantasifigurer som inte kan misstas för verkliga barn. "En kriminalisering av innehav av teckningarna skulle därför gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den begränsning i yttrandefriheten och informationsfriheten som straffbestämmelsen innebär."
Utöver de två viktiga invändningar mot domen som tas upp i artikeln, menar jag att gränsdragningen mellan fantasi och verklighet - även om den i sig hade varit oproblematisk - inte håller. Det är för mig uppenbart att dessa fantasi-figurer fungerar som substitut eller alibi för 'verkliga' pedofila fantasier. Det innebär att de vidmakthåller och uppviglar till sådana fantasier och, i förlängningen, till dess utlevande i verkligheten.

Men visst, gränsdragningen kan lätt bli absurd. Det är inte orimligt att tänka sig att t.ex. tändsticksgubbar skulle kunna tjäna samma syfte, givet en hemlig överenskommelse om att de representerar små flickor.

---

Uppdatering 16/6

Min utgångspunkt är att den här typen av manga är avsiktlig och uttalad pornografi (vilket mina efterforskningar också visar). En japansk motsvarighet till t.ex. amerikansk "mjukporr", framtagen för att undgå olika delstaters censur (bland annat).

Den japanska varianten upplever jag paradoxalt nog som betydligt värre*: Förutom att vara pornografisk utnyttjar den - och förstärker - en böjelse att distansera sig från och objektifiera målen för sin åtrå. För mig framstår det som... osunt. Detta gäller oavsett om det är vuxna kvinnor och män som framställs, eller något annat.

Man kan kanske resonera att om någon inte "går igång" på annat än tecknade kvinnor eller män - av exempelvis kulturella skäl - så må det väl stå den personen fritt. Men när det handlar om barn kvarstår ett dubbelt problem: Inte nog med att pedofili på detta sätt underblåses - själva distanseringen och objektifieringen kan i sig själv, tror jag, förvärra grundproblemet.


* I vissa avseenden. Produktionen av icke-tecknad pornografi är förstås behäftad med betydligt större problem.

---

Vidare diskussion här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar