Dagens ord


Ansvar väger tyngre än frihet - Responsibility trumps liberty

10 feb. 2018

Matematik och programmering

På Twitter ställdes frågan:

Ni som är mattelärare: Tycker ni det blivit för mycket fokus på programmeringen? Hur ser ni på alla lärares utökade ansvar kring källkritik och informationsteknik?

Jag svarade så här:

På vår skola har vi mattelärare diskuterat detta ganska mycket. Min uppfattning (av vår gemensamma ståndpunkt) är att (1) programmering i skolan är viktigt av både pedagogiska och instrumentella skäl; (2) programmering och matematik kompletterar varandra på ett naturligt sätt...

...och bör därför vävas ihop i utbildningen; (3) många mattelärare har begränsad kunskap om både programmering i sig och om (1) och (2). Fristående från detta är frågan om huruvida (4) programmering ska ingå i matematik-kurserna (eller vice versa)...

Relaterat till detta är (5) frågan om (hur mycket) programmering som ska ingå i olika program som helhet.

(6) Många matematiklärare känner nog att de inte vill eller kan ta sig an programmering inom ramen för nuvarande tjänster, alldeles oavsett vad de anser om (1)-(5).

Personligen anser jag, i grov sammanfattning, att undervisning i matematik och programmering bör ges till alla elever, senast från skolår 6 och uppåt, inklusive på gymnasiet, oavsett program - men i olika stor omfattning beroende på inriktning.

Det bästa, rent praktiskt, vore nog om ämnena / kurserna hölls isär, men att ämnesplanerna överlappade och att lärare samarbetade över ämnesgränserna - på samma sätt som vi i dag gör mellan ex. matematik och fysik.

Ju fler mattelärare som behärskar programmering, och vice versa, desto bättre. Detta gäller oavsett hur man organiserar undervisningen, men genom att skilja på ämnena underlättar man övergången till mer programmering i allmänhet, då "gamla" (och nya) mattelärare...

...ges möjlighet och frihet att välja (bort) ytterligare fortbildning, ansvar, arbetsbörda etc. I bästa fall innebär detta också att de elever som hädanefter "tvingas" läsa programmering upptill matematiken får undervisning av engagerade och kunniga lärare, enligt kursplaner...

...som balanserats och prioriterats om, m.a.p. innehåll, antal undervisningstimmar och kalendertid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar